Optocht

Datum

Zondag 19 februari 2023
De start van de optocht is in Lieshout om 13.00 uur
 

Route

Route Raopersgat:
Route Heidurp: 

Inschrijven

De uiterlijke inschrijfdatum is .................
Jezelf inschrijven voor de optocht kan bij:

Jos Martens
Ginderdoor 55
5738 AB Mariahout
T  0499-423131

 


OPTOCHTREGLEMENT

ART. - 1.      Iedereen, die met medeweten van de optochtcommissie achter de harmonie loopt, hobbelt, hoepelt of anderzijds beweegt is deelnemer aan de optocht.

ART. - 2.      Wagens die overlast veroorzaken hetzij door rook, hetzij door lawaai (het gluidsniveau mag de 105 DBC niet overschrijden), hetzij door enig andere oorzaak worden uit de optocht verwijderd. Wagens die de openbare veiligheid in gevaar brengen voor deelnemers, publiek of derden worden uit de optocht verwijderd. Zulks ter beoordeling van het bestuur van de carnavalsvereniging en de optochtcommissie in samenspraak met de regiopolitie.

ART. - 3.         Alle deelnemers nemen hun plaats in de optocht in op aanwijzingen van de  optocht -commissie. Deelnemers aan de optocht moeten in beide kerkdorpen deelnemen om voor jurering in aanmerking te komen.

ART. - 4.       Aanwijzingen van de leden van de optochtcommissie dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. De  optochtcommissie ziet tevens toe op correct gedrag en indien nodig melden zij dit aan de aanwezige politie. Publiek dat de optocht langs de provinciale weg wil bekijken dient het fietspad ten alle tijden vrij te houden voor politie, brandweer of ambulance.

ART. - 5.       Voor chauffeurs van de voertuigen en ook voor de deelnemers is het verboden om alcohol te gebruiken. Zij die zich hieraan niet houden worden uit de optocht gehaald.

ART. - 6.       Wagens, groepen of individuele, die op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk reclame voor zakelijke doeleinden voeren, worden wel tot de optocht toegelaten, maar komen niet in aanmerking voor een juryrapport. Uitbeeldingen of teksten mogen geen betrekking hebben op terrorisme.

ART.- 7.        Het strelen van Heikneuterinnekes en Heikneuters oren met allerlei slagmuziek is toegestaan, wordt zelfs aanbevolen. Gesproken of gezongen reclameteksten worden niet toegelaten. Wagens die hinderlijk zijn voor een vlot verloop van de optocht dienen zich op last van de optochtcommissie hieruit te verwijderen.

ART. - 8.       Of een wagen door de jury wordt beoordeeld als een praalwagen dan wel als groep kan indien nodig vooraf door een jurylid en een bestuurslid van de carnavalsvereniging worden vastgesteld

ART. - 9.       Hij of zij, die individueel, met een groep of met een wagen aan de optocht deelneemt en voor, tijdens of na de optocht een ongeval veroorzaakt of erbij betrokken raakt is hiervoor zelf verantwoordelijk. De besturen van de beide carnavalsverenigingen aanvaarden geen enkele vorm van aansprakelijkheid.

ART. - 10.     Het is verboden om met levende haven of goed aan de optocht deel te nemen tenzij deze als trekkracht wordt gebruikt. Een en ander met in achtneming van de wet op de dieren - bescherming zulks ter beoordeling van de jury en de regiopolitie. Zij die zich hieraan niet houden worden onmiddellijk uit de optocht gehaald.

ART. – 11.      Het is verplicht om een brandblusser op de wagen te hebben.

ART. – 12.      Voor de chauffeur gelden de normale wettelijke bepalingen voor wat betreft het voortbewegen van het voertuig.
Hij dient voor en tijdens de optocht bij zijn voertuig te blijven.

ART. – 13.      Het is absoluut niet toegestaan voor, tijdens of na de optocht vervuilende activiteiten te ontplooien.
(Dit in de ruimste zin van het begrip vervuilend.) Constatering hiervan leidt tot onmiddellijke uitzetting van de optocht.
Ook de Gemeente zal de vervuiler hierop aanspreken en beboeten.

ART. – 14.      Met betrekking tot de jeugdgroepen geldt dat volwassen begeleiders wel verkleed mogen meelopen,
maar het accent moet duidelijk bij de jeugd liggen. (e.e.a. wordt door de jury beslist)    

ART. – 15.      Voor trekkende voertuigen adviseren wij om bij je eigen verzekering navraag te doen over de te volgen regels.

ART. - 16.     Toekenning van de prijzen door de jury is bindend, hierover kan niet gecorrespondeerd worden. Van alle deelnemers wordt verondersteld dat zij op de hoogte zijn van dit reglement. In gevallen waarin dit reglement niet, of gedeeltelijk voorziet beslist het bestuur van de betreffende carnavalsvereniging.

 ART. - 17.      Afmetingen wagens: Wagens moeten hun afmetingen afstemmen op de te rijden route. Ook moet men rekening houden met bomen en andere obstakels.

ART. – 18.      Groepen die een act opvoeren moeten dit zo veel mogelijk zonder te stoppen doen. Stilstaande acts zorgen voor grote gaten in de optocht waardoor hij in stukken uiteen valt. Op last van de optochtcommissie moeten de wagens en groepen blijven aansluiten anders komen ze niet voor prijzen in aanmerking.

ART. – 19.      De organisatie behoud zich voor om bij onvoorziene omstandigheden de optocht af te gelasten als daar aanleiding voor is.

ART. – 20.      PAS OP!!  Er mogen aleen tijdens de optocht mensen op de wagens aanwezig zijn. Als wagens naar de optocht toe rijden en daarna naar huis rijden mag er niemand op de wagens aanwezig zijn.

ART – 21.    Tijdens de activiteiten van de vereniging wordt er regelmatig gebruik gemaakt van media. Door derde of in opdracht van de C.V de Heikneuters. Denk hierbij aan foto,video. C.V de Heikneuters is niet aansprakelijk voor het gebruik en de puplicatie hiervan.